ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยเพื่อการสนับสนุนจากหน่วยบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU)

แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
แผนงานวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
ชื่อทุน ระยะเวลารับทุน วันที่หน่วยงานรับรอง ระยะเวลาคงเหลือ
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
รายละเอียดการให้ทุน

วันที่ : 29 มิ.ย. – 6 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 13 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.

ขอให้นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนยืนยันการเข้าร่วมการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00
แผนงานวิจัยด้านการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
ชื่อทุน ระยะเวลารับทุน วันที่หน่วยงานรับรอง ระยะเวลาคงเหลือ
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

รายละเอียดการให้ทุน

วันที่ : 29 มิ.ย. – 6 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 13 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.

ขอให้นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนยืนยันการเข้าร่วมการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00
แผนงานวิจัยด้านการการพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ
ชื่อทุน ระยะเวลารับทุน วันที่หน่วยงานรับรอง ระยะเวลาคงเหลือ
ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

 ➡ รายละเอียดการให้ทุน

วันที่ : 29 มิ.ย. – 6 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 13 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.

ขอให้นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนยืนยันการเข้าร่วมการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00
ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

รายละเอียดการให้ทุน

วันที่ : 29 มิ.ย. – 6 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 13 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.
ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง

➡ : รายละเอียดการให้ทุน

วันที่ : 29 มิ.ย. – 6 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 13 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.
ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง

 ➡ รายละเอียดการให้ทุน

วันที่ : 29 มิ.ย. – 6 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 13 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.
ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่

รายละเอียดการให้ทุน

วันที่ : 29 มิ.ย. – 6 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 13 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.
ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
รายละเอียดการให้ทุน
วันที่ : 29 มิ.ย. – 6 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 13 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.
ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)

 ➡ รายละเอียดการให้ทุน

วันที่ : 29 มิ.ย. – 6 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 13 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.

แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

ปรแกรมที่ 7 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
แผนงานวิจัยด้านพลังงานเพื่ออนาคตและพลังงานทางเลือกเพื่อชุมชน
ชื่อทุน ระยะเวลารับทุน วันที่หน่วยงานรับรอง ระยะเวลาคงเหลือ
ทุนวิจัยและนวัตกรรม “พลังงานอนาคตและพลังงานทางเลือกเพื่อชุมชน”

รายละเอียดการให้ทุน

วันที่ : 29 มิ.ย. – 16 ส.ค.
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 23 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.

ขอให้นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนยืนยันการเข้าร่วมการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00
แผนงานวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการเกษตรและตอบโจทย์ที่ท้าทายของประเทศ
ชื่อทุน ระยะเวลารับทุน วันที่หน่วยงานรับรอง ระยะเวลาคงเหลือ
ทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจจิ้งหรีด ประจำปี 2565

รายละเอียดการให้ทุน

 

วันที่ : 29 มิ.ย. – 16 ส.ค.
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 23 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.

ขอให้นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนยืนยันการเข้าร่วมการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00
ทุนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ:จิ้งหรีด ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดการให้ทุน

วันที่ : 29 มิ.ย. – 16 ส.ค.
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 23 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.
แผนงานวิจัยด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงิน
ชื่อทุน ระยะเวลารับทุน วันที่หน่วยงานรับรอง ระยะเวลาคงเหลือ
ทุนวิจัยและนวัตกรรม “เศรษฐกิจสีน้ำเงิน”

รายละเอียดการให้ทุน

 

วันที่ : 29 มิ.ย. – 16 ส.ค.
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 23 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.

ขอให้นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนยืนยันการเข้าร่วมการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00
แผนงานวิจัยด้านการจัดการขยะและของเสีย
ชื่อทุน ระยะเวลารับทุน วันที่หน่วยงานรับรอง ระยะเวลาคงเหลือ
ทุนวิจัยและนวัตกรรม “การจัดการขยะและของเสีย การจัดการของเสียเป็นศูนย์”

รายละเอียดการให้ทุน

วันที่ : 29 มิ.ย. – 16 ส.ค.
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 23 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.

ขอให้นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนยืนยันการเข้าร่วมการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00
ทุนวิจัยและนวัตกรรม การจัดการขยะและของเสีย : การจัดการขยะในมิติเชิงสังคม”

รายละเอียดการให้ทุน

วันที่ : 29 มิ.ย. – 16 ส.ค.
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 23 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.
แผนงานวิจัยด้าน Haze Free Thailand และปัญหา PM2.5
ชื่อทุน ระยะเวลารับทุน วันที่หน่วยงานรับรอง ระยะเวลาคงเหลือ
ทุนวิจัยและนวัตกรรม Haze Free Thailand และปัญหา PM2.5

รายละเอียดการให้ทุน

วันที่ : 29 มิ.ย. – 16 ส.ค.
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 23 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.

ขอให้นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนยืนยันการเข้าร่วมการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00
แผนงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ชื่อทุน ระยะเวลารับทุน วันที่หน่วยงานรับรอง ระยะเวลาคงเหลือ
ทุนวิจัยและนวัตกรรม “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

รายละเอียดการให้ทุน

วันที่ : 29 มิ.ย. – 16 ส.ค.
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 23 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.

 

ขอให้นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนยืนยันการเข้าร่วมการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00
แผนงานวิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมั่นคง
ชื่อทุน ระยะเวลารับทุน วันที่หน่วยงานรับรอง ระยะเวลาคงเหลือ
ทุนวิจัย “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมั่นคง”

รายละเอียดการให้ทุน

วันที่ : 29 มิ.ย. – 16 ส.ค.
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 23 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.

ขอให้นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนยืนยันการเข้าร่วมการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00
แผนงานวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการเกษตรและตอบโจทย์ที่ท้าทายของประเทศ
ชื่อทุน ระยะเวลารับทุน วันที่หน่วยงานรับรอง ระยะเวลาคงเหลือ
ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 

รายละเอียดการให้ทุน

วันที่ : 29 มิ.ย. – 16 ส.ค.
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 23 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.

ขอให้นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนยืนยันการเข้าร่วมการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00
ปรแกรมที่ 8 รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
แผนงานวิจัยด้านสังคมสูงวัยและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย
ชื่อทุน ระยะเวลารับทุน วันที่หน่วยงานรับรอง ระยะเวลาคงเหลือ
ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย “โอกาสและผลกระทบ Aging Society”

รายละเอียดการให้ทุน

วันที่ : 29 มิ.ย. – 16 ส.ค.
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 23 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.

ขอให้นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนยืนยันการเข้าร่วมการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00
ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย : เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือการดำรงชีวิต (Assissted living) สำหรับผู้สูงอายุ

รายละเอียดการให้ทุน

วันที่ : 29 มิ.ย. – 16 ส.ค.
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 23 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.
ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย : นวัตกรรม Smart Community สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ

รายละเอียดการให้ทุน

วันที่ : 29 มิ.ย. – 16 ส.ค.
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 23 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.
ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย : การอยู่ร่วมกันของคนทุกช่วงวัย

รายละเอียดการให้ทุน

วันที่ : 29 มิ.ย. – 16 ส.ค.
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 23 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.
ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย : สังคมสูงวัยภายใต้วิถีใหม่

รายละเอียดการให้ทุน

วันที่ : 29 มิ.ย. – 16 ส.ค.
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 23 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.
โปรแกรมที่ 9 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและความมั่นคงทุกมิติ
แผนงานวิจัยด้านการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สรรพศาสตร์ และศิลปะสร้างสรรค์
ชื่อทุน ระยะเวลารับทุน วันที่หน่วยงานรับรอง ระยะเวลาคงเหลือ
ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง

รายละเอียดการให้ทุน

วันที่ : 29 มิ.ย. – 16 ส.ค.
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 23 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.

ขอให้นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนยืนยันการเข้าร่วมการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00
ทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ 

รายละเอียดการให้ทุน

วันที่ : 29 มิ.ย. – 16 ส.ค.
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 23 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.

แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
ชื่อทุน ระยะเวลารับทุน วันที่หน่วยงานรับรอง ระยะเวลาคงเหลือ
ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

รายละเอียดการให้ทุน

วันที่ : 29 มิ.ย. – 16 ส.ค.
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 23 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.

ขอให้นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนยืนยันการเข้าร่วมการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00
ปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
แผนงานวิจัยด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการวิจัยด้านสังคม (เชื่อมไทย เชื่อมโลก)
ชื่อทุน ระยะเวลารับทุน วันที่หน่วยงานรับรอง ระยะเวลาคงเหลือ
ทุนวิจัยด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการวิจัยด้านสังคม

➡ รายละเอียดการให้ทุน

 

วันที่ : 29 มิ.ย. – 16 ส.ค.
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 23 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.

 

ขอให้นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนยืนยันการเข้าร่วมการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00
ปรแกรมที่ 17 แก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ
ชื่อทุน ระยะเวลารับทุน วันที่หน่วยงานรับรอง ระยะเวลาคงเหลือ
แผนงานวิจัยด้านภัยแล้งและวิกฤตน้ำ
ทุนวิจัยและนวัตกรรม “แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านภัยแล้งและวิกฤตน้ำ”

รายละเอียดการให้ทุน

วันที่ : 29 มิ.ย. – 16 ส.ค.
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 23 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.

 

ขอให้นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนยืนยันการเข้าร่วมการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00
แผนงานวิจัยด้านการแก้ปัญหาวิกฤติจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรค Covid -19

รายละเอียดการให้ทุน

วันที่ : 29 มิ.ย. – 16 ส.ค.
เวลา : 18.00 น.
วันที่ : 23 ส.ค. 64
เวลา : 18.00 น.

ขอให้นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนยืนยันการเข้าร่วมการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 


 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม.pdf
2.1 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ สิ่งแวดล้อม.pdf
2.2 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ เกษตร.pdf
2.3 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ สัตว์เศรษฐกิจ.pdf
2.4 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ สังคมสูงวัย.pdf
2.5 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ สังคม.pdf
2.6 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ อุตสาหกรรม.pdf
2.7 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ โควิด 19.pdf
3. คู่มือนักวิจัย (ครั้ง 1 – 290664).pdf
4 รวมเล่มไฟล์กรอบการวิจัยปี 65 E-book.pdf
5. ประกาศ วช. เรื่องการรับข้อเสนอทุนพัฒนาบุคลากร ปี 65.pdf
6.1 ขอบเขตการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยระดับ.pdf
6.2 ขอบเขตการสนับสนุนทุน พวอ.pdf
6.3 ขอบเขตการสนับสนุนทุน คปก. รุ่น 24.pdf
6.4 ขอบเขตการสนับสนุนทุนเส้นทางอาชีพรุ่นให.pdf
6.5 ขอบเขตการสนับสนุนทุนอัจฉริยภาพรุ่นใหม่.pdf
6.6 ขอบเขตการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นก.pdf
6.7 ขอบเขตการสนับสนุนทุนอัจฉริยภาพรุ่นกลาง.pdf
6.8 ขอบเขตการสนับสนุนทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย.pdf
6.9 ขอบเขตการสนับสนุนทุน ศ.วิจัยดีเด่น.pdf