ประกาศผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ประเภททุน

เอกสาร

Download

P 1 : ทุนสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ กลาง เมธีวิจัย และหลังปริญญาเอก

ประกาศผลพิจารณาการให้ทุน
ปฏิทินทุน
สัญญา
สัญญาคู่ฉบับ
ใบสำคัญรับเงิน

P 2 : ทุนสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานสำหรับบุคลากรวิจัย สถาบัน และสนับสนุนการวิจัย

ประกาศผลพิจารณาการให้ทุน
ปฏิทินทุน
สัญญา
สัญญาคู่ฉบับ
ใบสำคัญรับเงิน

P 3 : ทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบและต่อยอดนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น

ประกาศผลพิจารณาการให้ทุน
ปฏิทินทุน
สัญญา
สัญญาคู่ฉบับ
ใบสำคัญรับเงิน

P 4 : ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศและการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

ประกาศผลพิจารณาการให้ทุน
ปฏิทินทุน
สัญญา
สัญญาคู่ฉบับ
ใบสำคัญรับเงิน