โครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์

โครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2564
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. (ผ่านระบบออนไลน์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ
Full Screen