โครงการวิจัยการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ เรื่อง “การสื่อสารเพื่อขยายผลและส่งผ่านงานวิจัยสู่สาธารณะ: เครื่องมือพร้อม(ให้)ใช้” รุ่นที่ 2

 

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ ภายใต้ภารกิจการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ สกสว. ในโครงการวิจัยการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ เรื่อง “การสื่อสารเพื่อขยายผลและส่งผ่านงานวิจัยสู่สาธารณะ: เครื่องมือพร้อม(ให้)ใช้” รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น. (ผ่านโปรแกรม ZOOM) ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม) โปรดคลิกลิงก์เพื่อเข้าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
https://forms.gle/jPNEtpp9gwcBU56Z6


กิจกรรมมีดังนี้
การแลกเปลี่ยนรู้ในหัวข้อ “การเปลี่ยนผลงานวิจัยให้เป็นคอนเทนต์ข่าว” โดย รศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเด็น (1) สื่อมวลชนคาดหวังอะไรหรือคอนเทนต์แบบไหนที่สื่อต้องการ และ (2) จะแปลงผลการวิจัยเพื่อส่งสื่อให้เป็นภาษาของนักข่าวที่เข้าใจง่ายได้อย่างไร
การแลกเปลี่ยนรู้ในหัวข้อ “สุนทรียะในการสื่อสารงานวิจัย” โดย ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเด็น (1) การสร้างสรรค์และออกแบบสไลด์เพื่อเล่าเรื่องผลงานวิจัย และ (2) การใช้ภาพแทนตัวอักษร/คำบรรยายเพื่อให้งานวิจัยน่าจดจำ


ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม “การสื่อสารเพื่อขยายผลและส่งผ่านงานวิจัยสู่สาธารณะ: เครื่องมือพร้อม(ให้)ใช้” รุ่นที่ 2 ค่ะ เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดเข้ากลุ่มไลน์ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fline.me%2FR%2Fti%2Fg%2FUrPKuvHlQN%3Ffbclid%3DIwAR1n_H7jIkxcFR4R-aSsBLVEGDhAQkR8Jvaz5Z1GJAYpUAwasqS0lgK19CM&h=AT0tMtZOrsf74bQjVILFGifKc7bHoZ3aBIl0koSPQX3Bi6VoqyhWR2D4PnERxbfJuF3MguqKhxP0dnT9x2dI2OqHTblWdYCbnf80azPSKdkmjgy7pFVM0mEVaGFv8RMtqfg เพื่อรับลิงก์เข้าห้องซูมก่อนวันจัดกิจกรรมค่ะ