📣 ขอเชิญชวนนักวิจัย บุคลากรในภาคการศึกษา ผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนักวิจัย ปี 2565 (Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme 2022)

โครงการความร่วมมือระหว่าง สอวช. บพข. สกสว. และ สวทช. ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก The Royal Academy of Engineering (RAEng) ประเทศอังกฤษ

 

📌เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 – 29 ตุลาคม 2564

🎯 วัตถุประสงค์ของโครงการ
สนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ

👑 ประโยชน์ที่จะได้รับ
ㆍการอบรม Introduction to Research Commercialisation ณ ประเทศไทย
ㆍการนำเสนอแผนธุรกิจนวัตกรรม (Pitching) เพื่อคัดเลือกให้เข้าอบรมตามโปรแกรมของ RAEng
ㆍการอบรมตามโปรแกรมของ RAEng ประเทศอังกฤษ
ㆍการสร้างเครือข่ายนักวิจัย ผู้ประกอบการ นักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ

————–
สอบถามเพิ่มเติม สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช.
E-mail: lif@nstda.or.th
โทร. O 2644 8150 ต่อ 81896, 0 84148 2828 (คุณนพดร), 81890, 0 81817 2867 (คุณศุภกัญญา)