มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คว้ารางวัล ชมเชย ในงาน THAILAND RESEARCH EXPO 2021

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คว้ารางวัล ชมเชย ในงาน THAILAND RESEARCH EXPO 2021

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เข้ารับมอบเกียรติบัตร รางวัลชมเชย และโล่แสดงความขอบคุณจากศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในพิธีมอบรางวัลการประกวด Thailand Research Expo 2021 Award ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (THAILAND RESEARCH EXPO 2021) ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ในครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา บูรณาการกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ ร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG Economy Model “มหัศจรรย์ฟองอากาศขนาดเล็กจิ๋ว : เกษตรกรรมบนวิถีปกติใหม่” ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ธนกร ราชพิลา ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล ผศ.ณัฐพงษ์ วงษ์มา และผศ.นพรัตน์ พัชณีย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีจุดเด่น คือ เกษตรกรในชุมชนเข้าถึงได้ง่าย ใช้งานได้จริง มีราคาประหยัด เพราะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรม สามารถหาได้ง่ายในชุมชน แต่สามารถสร้างฟองอากาศขนาดเล็กจิ๋วระดับไมโครเมตร เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในการเกษตร โดยฟองอากาศขนาดเล็กจิ๋วใช้ในการปลูกผักและการเลี้ยงปลา (aquaponic) และฟองอากาศขนาดเล็กจิ๋วร่วมกับโอโซนใช้ในการล้างผักและผลไม้เพื่อลดจุลินทรีย์และเชื้อรา นอกจากนี้ฟองอากาศเล็กจิ๋วยังใช้เพิ่มออกซิเจนในน้ำบาดาลสำหรับการรดพืชผัก เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อีกด้วย