บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” ประจำปี 2565

 

ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

—————————————

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

Program 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญโดยใช้วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”

กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”

สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 20 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.)
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.)

ผู้สนใจจะต้องยื่นแบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS
(http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด

สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัย แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=10509

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
คู่มือนักวิจัย PMU A (ก.ค. 64).pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการย่อย.docx
แบบฟอร์มชุดโครงการ.docx
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ P.15 เมืองแห่งการเรียนรู้ 2565.pdf
หนังสือรับรองความร่วมมือเมืองแห่งการเรียนรู้.docx