“งานวันนักประดิษฐ์ 2564-2565 Thailand Inventors’ Day 2021-2022”

อาจเป็นการ์ตูนรูป ข้อความ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
🔬เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา และนักวิจัยทุกท่าน กับ “งานวันนักประดิษฐ์ 2564-2565 Thailand Inventors’ Day 2021-2022”
“วิถีใหม่ ใส่ใจชีวิต สู่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม”
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
🟢พิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ
🟢การจัดนิทรรศการ
🔹นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
🔹นิทรรศการน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”
🔹นิทรรศการผลงานประดิษฐ์คิดค้น ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติฯ
🔹นิทรรศการผลงานประดิษฐ์คิดค้น ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ
🔹นิทรรศการผลงานประดิษฐ์คิดค้น ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และบัญชีนวัตกรรมไทย
🔹นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์โครงการความร่วมมือเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์
🔹นิทรรศการผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
🟢มหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ
🟢การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน โครงการ i-new gen inventor award
🟢การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
📌2-6 กุมภาพันธ์ 2565
📌ณ Event Hall 102-104
📌ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ติดตามความคืบหน้าและลงทะเบียนได้ที่ https://inventorday.nrct.go.th/