สภาวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Science Council: ISC) ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางออนไลน์ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดย ISC และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ในเครือข่าย (ข้อมูลประจำเดือนมกราคม 2565)

Full Screen