คุรุสภาเปิดรับโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์

คุรุสภาเปิดรับโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

Full Screen

 

👉👉 สามารถยื่นแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนฯ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/ksp-eplc-2022

👉👉 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/02/35856/