ประชุมวางแผนการพัฒนาระบบเครื่องมือวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ประชุมร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวางแผนการพัฒนาระบบเครื่องมือวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร