ประชุมวางแผนการดำเนินงาน TLO และ UBI มรสน.

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมกับอาจารย์สุพิชญา นิลจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธาวี ยีมิน ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม (TLO) และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ Co-Working Space อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting