โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน (Training Course for IRB Establishment and IRB Administrative Staff) ทางด้านสังคมศาสตร์

ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
เวลา 8.30 – 16.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
(รับเฉพาะคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่
: https://tinyurl.com/NCRT-AdminandStaff-165
#ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2565