ประชุมหารือหลักการทำงาน ความสามารถการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบ SciVal ฐานข้อมูล Scopus

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหาร บุคลากร และนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมกับคุณ Lim, Wee Li, Research Solution Manager, สำนักพิมพ์ Elsevier ประเทศสิงคโปร์ เพื่อหารือหลักการทำงาน ความสามารถการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบ SciVal ฐานข้อมูล Scopus เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการวิจัย การประเมิน SDGs, QS Ranking และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก THE, U-Multirank ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting