การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17 17th SRU National and International Conference 2022 (SRUCon 2022)

🔊 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ และบัณฑิตศึกษา “ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17″ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2565

🔺 ประเภทของการนำเสนอ: บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article)

🎯 ประเด็นการนำเสนอผลงาน:
🚩 1) กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้
🚩 2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
🚩 3) กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ
🚩 4) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🚩 5) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
🚩 6) กลุ่มบทความระดับนานาชาติ (International Research Conference)
🚩 7) กลุ่มบทความระดับบัณฑิตศึกษา (Gratuate Research Conference)
📯 รูปแบบการนำเสนอ: การนำเสนอภาคบรรยายแบบออนไลน์ (Online Oral Presentation) ผ่านระบบ Cisco WebEx Meeting
📌 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดย
👉 Scan QR Code หรือ 👉 ลิ้งค์ลงทะเบียน: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7FBQpLeen0d3pr2dMkfljdvoDbblbnsVzXtp_vnDqgZtlqQ/viewform?usp=sf_link
👉 ลิ้งค์รายละเอียด/แบบฟอร์ม: https://drive.google.com/drive/folders/1SLr_9jhsvWpOiqJCUY85sdLDZRQVGGXr?usp=sharin