ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย: TU Knowledge Sharing


ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มธ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย: TU Knowledge Sharing ในหัวข้อต่างๆ ระหว่างเดือนมีนาคม ผ่าน Zoom Meeting และ Facebook Live (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

โดยครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “Quality of Life : การพัฒนางานวิจัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทุกช่วงวัย”
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น.

วิทยากรโดย
1. ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. นพ. นพพร ชื่นกลิ่น
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
3. ผศ.ดร. พงศกร มาตย์วิเศษ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนในหัวข้อที่สนใจครั้งต่างๆ ได้ที่ https://bit.ly/3BtPSHg
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่ กองบริหารการวิจัย โทรศัพท์ 0 2564 4441 ถึง 79 ต่อ 1811 หรือ 1813