ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนทำวิจัยจาก มรสน.”

srsnru

image_gallery   กำหนดการ

image_gallery   นำเสนอแบบบรรยาย

image_gallery   นำเสนอแบบโปสเตอร์

หมายเหตุ :

1. ให้นักศึกษาที่นำเสนอผลงานทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียนร่วมงาน
เวลา 08.00 – 08.30 น. และเข้าร่วมกิจกรรมที่ห้อง 13209 ในรอบเช้า และ บริเวณโถงอาคาร 13 ในรอบบ่าย

2. ให้นักศึกษาที่นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ นำโปสเตอร์ไปติดบอร์ดตามกลุ่มและหมายเลขดังประกาศ
วันที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 13.30 เป็นต้นไป

3. ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อตามประกาศ หากรายชื่อผิด ให้แจ้งสถาบันวิจัยและพัฒนา
ภายในวันที่ 1 เมษายน 2559 เพื่อจัดทำใบเกียรติบัตร