โครงการสัมมนาวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ Soft Power In The 21st Century