RDI สัญจร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเสวนา ร่วมคิด ร่วมทำเพื่อพัฒนางานวิจัย ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมศรีคราม ชั้น 1 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting