กบ.วิจัย สัญจร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมเสวนา ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อพัฒนางานวิจัย ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting