ทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ปี 2565 (รอบที่ 2)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรเพื่อเศรษฐกิจ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2)


ทุนให้เปล่า (grant) แบบอุดหนุนบางส่วน (matching fund) มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (prototype) และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน (efficiency) ในสภาพแวดล้อมจริง (หรือใกล้เคียง) โดยต้นแบบดังกล่าวต้องมีความเป็นนวัตกรรมระดับประเทศขึ้นไป ในด้านผลิตภัณฑ์ (product) บริการ (service) หรือกระบวนการ (process) และสามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนด (theme) ได้

สาขาที่เปิดรับสมัคร:
1. ธุรกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีด้าน AI, Robotic, Immersive & IoT (ARI TECH)


2. ธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารแห่งอนาคต (Future Food)

สมัครเลยที่: https://mis.nia.or.th/
(ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 นี้เท่านั้น!!)

ดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม:
https://nia.or.th/public/thematic/

หลักสูตรอบรมออนไลน์เตรียมความพร้อมขอรับทุน:
https://moocs.nia.or.th/course/thematic

ติดต่อสอบถาม:
Email: thematic@nia.or.th
1. ARI TECH: 085-5255241 (สุทธิรักษ์)
2. Future Food: 098-3722883 (จิตรภณ)