SNRU Research and Innovation Expo Award 2022

วันที่ 22 เมษายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดงาน “SNRU Research and Innovation Expo Award 2022” ณ ห้องศูนย์ประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 ซึ่งเป็นกิจกรรมการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก มีทีมนักวิจัยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 7 ผลงาน ได้แก่

 • ผลงาน “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนและน้ำมันนวดสมุนไพรต้นแบบจากน้ำมันเมล็ดกระบก”
  หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.วุฒิชัย รสชาติ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ผลงาน “นวัตกรรมเตาเผาพลังงานชีวมวล”
  หัวหน้าโครงการ : นายเทพกร ลีลาแต้ม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ผลงาน “กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
  นักสาธารณสุขที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษาสมรรถนะด้านการสื่อสารสุขภาพ ในศตวรรษที่ 21”
  หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ผลงาน “เครื่องอบแห้งสมุนไพรระบบอัลตร้าโซนิค”
  หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.หรรษกร วรรธนะสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ผลงาน “เครื่องคั่วอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตข้าวเม่าของวิสาหกิจชุมชน”
  หัวหน้าโครงการ : นายธีรวุฒิ สำเภา สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
 • ผลงาน “เครื่องอบลมร้อนแบบพาราโบลาโดมพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้”
  หัวหน้าโครงการ : ดร.ครรชิต สิงห์สุข สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
 • ผลงาน “การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและมูลค่าแห่งอนาคต”
  หัวหน้าโครงการ : ดร.สาคร อินทะชัย สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และรองคณบดีจาก 6 คณะ ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปนำเสนอในเวทีระดับภูมิภาคและระดับชาติต่อไป