ก้าวแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการจัดอันดับความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก SDGs โดย THE Impact Ranking 2022 สำเร็จเกินคาด!!


ก้าวแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการจัดอันดับความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals:SDGs 2022 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้ารับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย SDGs Impact โดย THE Impact Ranking 2022 เป็น 1 ใน 51 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่เข้าร่วมการรับจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา 1406 แห่ง จาก 106 ประเทศทั่วโลก ซึ่งการประกาศผลเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  สร้างความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมประเมินครั้งแรกโดยการครองอันดับที่ 45 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอันดับที่ 1001+ ของโลก

THE (Times Higher Education) เป็นสำนักการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ โดยได้เริ่มจัดอันดับ World University Rankings ที่เน้นคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและความเป็นนานาชาติมาตั้งแต่ปี 2004   ต่อมาในปี 2019 ทาง THE จึงได้เริ่มจัดอันดับมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน Impact Rankings โดยยึดเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อและกำหนดให้มหาวิทยาลัยต้องเลือกส่งข้อมูลอย่างน้อยใน 4 ด้าน รวมทั้งด้าน SDG 17 ที่เป็นด้านบังคับ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับการจัดอันดับในแต่ละเป้าหมาย ดังนี้


SDG 1 NO POVERTY
ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 601+ จาก 769 มหาวิทยาลัย คะแนนรวม 25.4


SDG 4 QUALITY EDUCATION
ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 1001+ จาก 1,180 มหาวิทยาลัย คะแนนรวม 33.2


SDG 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 401 – 600 จาก 705 มหาวิทยาลัย คะแนนรวม 39.4


SDG 17 PARTNERSHIP FOR THE GOALS
ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 1001+ จาก 1,438 มหาวิทยาลัย คะแนนรวม 9.5


 

ที่มา : https://bit.ly/3y2fafZ Impact Rankings 2022 | Times Higher Education (THE)