คู่มือการใช้นวัตกรรมโครงการการแก้ปัญหาภัยแล้งและยกระดับผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมกับชุมชนสังคมจังหวัดมุกดาหารด้วยนวัตกรรม #มุกดาหารโมเดล