เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” หลักสูตร Social Science and Behavioral Research ประจำปีงบประมาณ 2565