การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่น (Glocalization of Research and Innovation ) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาิวทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565

Event Date : 2022-08-22 – 2022-08-23

Submission Deadline : 2022-06-30

Venue : โรงแรม ทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 

กลุ่มสาขาการนำเสนอ จำนวน 10 สาขา

1นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

2วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์

3วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

4ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

5คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

6วิทยาศาสตร์สุขภาพ

7. การศึกษา

8มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

9. บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

10. นวัตกรรมสังคม