NATIONAL CONFERENCE: A NEW PARADIGM OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES FOR LOCAL DEVELOPMENT

Event Date : 2022-08-24 – 2022-08-25

Submission Deadline : 2022-06-30

Venue : Faculty of Humanities and Social Sciences, Rajabhat Maha Sarakham University

 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ สร้างองค์ความรู้ จากงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้ได้ตามมาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2565 หัวข้อเรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งจะมีกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ด้วยกันคือ

1) ภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา

2) ปรัชญา ศาสนา สังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม

3) ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4) การสื่อสารเทคโนโลยี

 

โดยมีความตระหนักที่จะส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย มีการ เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านวิจัยในสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อให้เกิดเป็นเวทีวิชาการระดับชาติที่รวบรวมผลงานการวิจัยอันทรงคุณค่า และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การวิจัยในวงกว้าง และเป็นการบูรณาการ องค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมชมุชน โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนทัศนะ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมชมุชน โดยให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นที่พึ่งพาของ สังคม ชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นฐานในการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป คณะฯ จึงได้จัดทำโครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น