RDI SNRU ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก 1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี แสงชัย ประธานกรรมการ (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิ่มทอง พรหมดี กรรมการ (คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย กรรมการ (กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น) เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้