ชี้แจงกรอบทุนวิจัย FF 2567

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 งานบริหารการวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย รศ.วาสนา เกษมสินธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจง เป้าหมายและวัถตุประสงค์ของกรอบการวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากงบประมาณสนับสนุนมูลฐาน (Fundamental Fund: FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.