กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2566

 

วิธีการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566

โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนต้องมีระยะเวลาดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ไม่เกิน 1 ปี โดยมีกรอบงบประมาณในการพิจารณาอนุมัติทุกโครงการหรือกิจกรรมรวมแล้วไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งการให้ทุนออกเป็นสามประเภท ดังนี้

1. การให้ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) วงเงินไม่เกิน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน)
2. การให้ทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) วงเงินไม่เกิน 170,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)
3. การให้ทุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) วงเงินไม่เกิน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)

ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการรับทุน

เอกสารการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566

ตารางกรอบอัตราค่าใช้จ่ายในการคำนวณขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564-2566

ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรทุน ฉบับที่ 1

ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรทุน ฉบับที่ 2

ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรทุน ฉบับที่ 3

ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรทุน ฉบับที่ 4

ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรทุน ฉบับที่ 5

ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรทุน ฉบับที่ 6

ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรทุน ฉบับที่ 7