เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility (โครงการขนาดเล็ก)

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility (โครงการขนาดเล็ก)ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับ ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
งบประมาณโครงการละ 24,000 บาท ถึงวันที่ 28 กันยายน 2565


รายละเอียดเพิ่มเติม


https://drive.google.com/drive/folders/1IB6M_vSgEKISgkpNsHnZG3FRsMKoC4aG