คูปองวิทย์เพื่อโอทอป


รายละเอียด


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารโครงการ

Download

ใบสมัคร

Download

รายละเอียดโครงการ

Download

Download

ระบบรับสมัคร

Click


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก้องภพ ชาอามาตย์
    โทร. 091-4153289  ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี
  • นางสาวเบญจพร  มายูร
    โทร 093-325 2706  ผู้ประสาน อว.ส่วนหน้า
  • นางสาวธราภรณ์ ชาวหล่ม
    โทร 0910511171 เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี