วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง

.
📍สนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มีความสามารถสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านมนุษยศาสตร์
📍ให้ผลผลิตงานวิจัยที่สามารถแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
📍ก่อให้เกิดผลกระทบทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง
.
หมดเขต 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.
.