การใช้โปรแกรม SciVal

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการอบรม “การใช้โปรแกรม SciVal” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณจักรชัย เชื้อสวย บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น เป็นวิทยากร โดยการอบรมในครั้งนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting