สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic เครื่องจักรกลการเกษตร ปี 2566

Full Screen

 

สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่าน


ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ
(National Research and Innovation Information System : NRIIS)
ในเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx


หรือผ่านทางเว็บไซต์ http://www.arda.or.th/research-fund02.php
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.arda.or.th/research-fund01_detail2566.php