การพัฒนาชุมชนต้นแบบความมั่นคงทางอาหารสู่การยกระดับรายได้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย รศ.วาสนา เกษมสินธ์ หัวหน้าโครงการ “การพัฒนาชุมชนต้นแบบความมั่นคงทางอาหารสู่การยกระดับรายได้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19” ของเกษตรกรพื้นที่ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร และนักวิจัยร่วม ได้ลงพื้นที่เป้าหมายการวิจัย ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานภายใต้โครงการวิจัย หารือและระดมความคิด ร่วมกำหนดทิศทางงานร่วมกัน ใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การพัฒนาตลาดชุมชน และพื้นที่ต้นแบบความมั่นคงทางด้านอาหารสู่การยกระดับรายได้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยได้รับความสนใจจากครัวเรือนเป้าหมาย 50 ครัวเรือน พร้อมที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานการวิจัยครั้งนี้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.