ประชุมชี้แจงการรับทุนสนับสนุนการวิจัย FF 2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 งานบริหารการวิจัย และนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมชี้แจงการรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) ได้จากจัดสรรงบประมาณสนับสนุนมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบออนไลน์ผ่านระบบ