งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 ร

งานบริหารการวิจัยได้เข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ทแอด์ สปา และมีนักวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ จำนวน 3 ท่าน 1) นางสาวทับทิม สมปอง นำเสนอผลงานเรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 2) นางสาวญาณวิจา คำพรมมา นำเสนอผลงาน เรื่อง การปฏิบัติงานกระบวนการจัดโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการ 3) นายไพวัลย์ สมปอง นำเสนอผลงาน เรื่อง การพัฒนาระบบทะเบียนประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร