ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานให้ทุน           สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีงบประมาณ              2566
แผนงาน                    แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานอนาคตและพลังงานทางเลือกเพื่อชุมชน


กรอบวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2566  ประเภทแผนงานโครงการพลังงานไฮโดรเจน

ประเด็นวิจัย/กรอบวิจัย
(1) การวิจัยและพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่า

(2) การวิจัยเชิงนโยบาย

ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 25 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น.

(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น.)

การยื่นข้อเสนอฯ ใช้วิธีสรรหา (โดยไม่เปิดให้สมัคร) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – วช. ที่แต่งตั้งโดย วช. และ กฟผ. หลังจากนั้น วช. และ กฟผ. จะเชิญให้เขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินก่อนทำสัญญารับทุนประจำปีงบประมาณ 2566


Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
2. แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลด้านทุนวิจัย

ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร 0 2579 1370-9 ต่อ 309 – 310
ข้อมูลด้านระบบ NRIIS    กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทร. 0 2579 1370 – 9 ต่อ 607, 611, 612  065 349 9372 และ 065 349 9382