ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”


ลงทะเบียน l รายชื่อผู้ผ่านการสมัคร


1. คุณสมบัติของผู้สมัคร


1.1 เป็นนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.2 เป็นคณะกรรมการและคณะกรรมการสมทบ ของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


2. ประเภทของการสมัคร


2.1 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับบุคคลทั่วไป (นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย บุคลากรภายใน และคณะกรรมการชุดใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการอบรม)**รับจำนวนจำกัด 100 ท่านเท่านั้น**

2.2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการสมทบ **เท่านั้น**


3. ช่องทางการสมัคร


3.1 ลงทะเบียนออนไลน์ ที่ website http://rdi.snru.ac.th โดยใช้อีเมล์ @snru เท่านั้น

3.2 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2566 ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 หรือจนกว่าจะครบจำนวนตามที่กำหนด


4. สิ่งที่ท่านจะได้รับ


ได้รับวุฒิบัตรหลังเข้าร่วมการอบรม ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ได้ และไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการฝึกอบรม