ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024)

โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024)
ด้าน “สิ่งแวดล้อม (Environment)”
ประเด็นเรื่อง “สังคมคำร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)”

หัวข้อการวิจัยที่เปิดรับสมัคร
1) การเข้าใจสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ (Systematic understanding the status of environment, and people’s action change) โดยข้อเสนอการวิจัยจะต้องมุ่งเน้นการนำนโยบาย/ข้อตกลง/ความร่วมมือ/เครื่องมือหรือกลไกที่มีอยู่แล้วเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่ำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงหรือในชุมชน/สถานที่เป้าหมาย (Practical Application)
2) 
การรีไซเคิลแบตเตอรี่และการพัฒนาวัสดุทดแทนสำหรับแบตเตอรี่ (Recycling of batteries and development of alternative materials for batteries) โดยข้อเสนอการวิจัยต้องมุ่งเน้นการมองหาเทคโนโลยีใหม่สำหรับการรีไซเคิลวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปลอดภัยยั่งยืน และมีประสิทธิภาพในการรองรับการใช้งานในระดับอุตสาหกรรม

ช่วงเวลารับข้อเสนอ   19 มกราคม – 26 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น.)

การยื่นข้อเสนอฯ  ผ่านระบบ NRIIS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลด้านทุนวิจัย        ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม  โทร. 0 2561 2445 ต่อ 206  หรือทางอีเมล chontida.t@nrct.go.th
ข้อมูลด้านระบบ NRIIS   กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 0 2579 1370 – 9 ต่อ 607, 611, 612

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการ e-ASIA 2024.pdf
guideline_12th__environment (2).pdf
3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์.docx