ดร.ครรชิต สิงห์สุข นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเภท “รางวัลประกาศเกียรติคุณ”

ดร.ครรชิต สิงห์สุข นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2566
ประเภท “รางวัลประกาศเกียรติคุณ”
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
🔍 ผลงานเรื่อง “เครื่องอบลมร้อนแบบพาราโบลาโดมพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้”
ผลงานของคณะนักวิจัย
🔸ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
ดร.ครรชิต สิงห์สุข
นายนัทที โคตรทุมมี
ดร.พนิดา พิลาสุตา
ดร.วนัชพร นามหงษา
🔸คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
ผศ.ดร.หรรษกร วรรธนะสาร
🔸คณะครุศาสตร์
อาจารย์วัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร