ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม กับเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่ ในโครงการวิจัย การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเพาะปลูกคราม และการแปรรูปเนื้อครามของเกษตรกรบ้านตอเรือและบ้านโนนเรือ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 งานบริหารจัดการการวิจัยเชิงพื้นที่และศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคราม ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม กับเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่ ในโครงการวิจัย การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเพาะปลูกคราม และการแปรรูปเนื้อครามของเกษตรกรบ้านตอเรือและบ้านโนนเรือ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีโดย ผศ.ดร.ยุพิน สมคำพี่ เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยนักวิจัยชุมชน และเกษตรกรผู้ปลูกคราม ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน สรุปบทเรียนการ และแนวทางการต่อยอด ขยายผลการเรียนรู้สู่การใช้ประโยชน์

 

©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.