ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม กับเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่ ในโครงการวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรของกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” การเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม บ้านน้ำพุ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 งานบริหารจัดการการวิจัยเชิงพื้นที่และศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และศูนย์ความเป็นเลิศด้านหนองหาร ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม กับเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่ ในโครงการวิจัย
การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรของกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” การเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม บ้านน้ำพุ ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยมีนายศักดิ์ดา แสนสุพรรณ เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยนักวิจัยชุมชน ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน สรุปบทเรียน และแนวทางการต่อยอด ขยายผลการเรียนรู้สู่การใช้ประโยชน์