ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม กับเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่ ในโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรไทหนองบัว

วันที่ 1 มีนาคม 2566 งานบริหารจัดการการวิจัยเชิงพื้นที่และศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม กับเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่ ในโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรไทหนองบัวเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนสู่การเป็น “มหานครแห่งพฤษเวช” ทีมนักวิจัยและกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรไทหนองบัว ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน สรุปบทเรียน และแนวทางการต่อยอด ขยายผลการเรียนรู้สู่การใช้ประโยชน์