ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม กับเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่ ในโครงการวิจัย เพิ่มศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกประคบสมุนไพรในจังหวัดสกลนคร

วันที่ 2 มีนาคม 2566 ผศ.ก้องภพ ชาอามาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี นำทีมคณะทำงานศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม กับเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่ ในโครงการวิจัย เพิ่มศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกประคบสมุนไพรในจังหวัดสกลนคร ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมสำหรับการผลิตเชิงพาณิชย์ โดยมี ผศ.ดร.กฤษฎา พรหมพินิจ เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมนักวิจัย และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกประคบสมุนไพรบ้านตาลเนิ้ง ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน สรุปบทเรียน และแนวทางการต่อยอด ขยายผลการเรียนรู้สู่การใช้ประโยชน์