คู่มือการใช้งานนวัตกรรม โครงการการแก้ปัญหาภัยแล้งและยกระดับผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนสังคม จังหวัดลำปาง และสุโขทัย