โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2566

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2566

เนื้อความ :โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2566

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโท และปริญญาเอกเป็นการสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณเพื่อการพัฒนาเพื่อสร้างนักวิจัย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ด้วยโจทย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หรือศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้ภาคอุตสาหกรรม สร้างนวัตกรรมหรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำวิจัยระหว่างนักวิจัยในภาคการศึกษาและในภาคอุตสาหกรรม

เป้าหมาย

1. พัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในภาคอุตสาหกรรมให้มีจำนวนมากขึ้นผ่านกระบวนการบัณฑิตศึกษา
2. สร้างผลงานจากงานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นนวัตกรรมหรือแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม
3. สร้างระบบการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนานักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยเชิงอุตสาหกรรม

ช่วงเวลารับข้อเสนอ
ผู้ขอเสนอรับทุนส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 มิถุนายน 2566  เวลา 16.30 น. โดยหน่วยงานยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยที่สมบูรณ์ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30 น.

สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

      ฝ่ายอุตสาหกรรม กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
      โทรศัพท์ 02-5791370 – 9  ต่อ 405 และ 081-422-2121ฃ
      ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ darinporn.j@nrct.go.th
      ผู้รับผิดชอบทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
          นางสาวดารินพร เจียมประดิษฐ์กุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวพรรนิดา สิงห์ทอง            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. แบบฟอร์มข้อเสนอ พวอ 2566.docx
1. แบบฟอร์มข้อเสนอ พวอ 2566.pdf
2. สรุปข้อเสนอโครงการ.docx
2. สรุปข้อเสนอโครงการ.pdf
3. การยืนยันความร่วมมือของผู้ประกอบการ ป.โท 2566.docx
3. การยืนยันความร่วมมือของผู้ประกอบการ ป.โท 2566.pdf
4. แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 2566.docx
4. แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 2566.pdf
5. แบบฟอร์มที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เป็นชาวต่างชาติ 2566.docx
5. แบบฟอร์มที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เป็นชาวต่างชาติ 2566.pdf
ประกาศฯ เรื่องการรับข้อเสนอโครงการ พวอ. ป.โท ป.เอก ปี 2566.pdf