อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการโครงการวิจัยและบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่และชุมชนอย่างแม่นยำและมุ่งผลสัมฤทธิ์