เสวนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิจัยและบริการวิชาการสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ (สานพลังคลังสมองแบ่งปันมุมมองเพชรราชภัฏ)